top of page

 TCPA 2020「台北經典攝影獎」

 

SPECIAL JURY AWARD   評審特別獎

 

 

 

 

 

 

             Fine Art                 Nature.Landscape          People.Culture                  Mobile Phone                  Honorable Mentions

            A.藝術組                        B.自然組                       C.人文組                           D.手機組                                榮譽入選

Taiwan -Taipei - Bill Chou - C -Charcoal

     榮譽總顧問   莊靈                                    評審   郭英聲                                  評審   陳贊雲                                   評審   張照堂    

2020台北經典攝影獎大賽總評

        這次由「台灣攝影家聯盟」主辦的「2020台北經典攝影獎」大賽,無論對國內和國外的攝影朋友來說,都是一個嶄新藝術攝影團體的嶄新創舉,值得大家期待。儘管參賽作品受疫情和地域影響,件數算不上多;(例如中國大陸攝影家的作品,就一件都不能寄到,相當可惜。)不過在國內幾位重量級攝影家分二階段的審慎評選之下,還是選出「藝術」、「自然」、「人文」和「手機」四個類組的前三名作品,以及評審委員特別獎一名(由藝術組首獎作品同時獲得)。整體而言,四組得到首獎的作品,無論從創意和技術上看,都有很高的水準;只可惜在內涵深度與成熟度上,容或還有百尺竿頭的成長空間。這也正是本屆比賽未能頒授最高獎項的原因所在;在此衷心期盼「台北經典攝影獎」在下一屆舉辦時,一定能有更多更高水平的經典作品出現。

                                                                                     莊 靈

楊昇浩  (Sheng-Hao Yang)   Will the world be better ~ # 8.1 of  8

[ 評審團  / JUDGE ]

​=============

               金牌獎                              金牌獎                             金牌獎                                   金牌獎                                 A . 藝術組  

          

               銀牌獎                              銀牌獎                             銀牌獎                                   銀牌獎                                 B . 自然組

               銅牌獎                              銅牌獎                             銅牌獎                                   銅牌獎                                 C . 人文組

                                                                                                                                                                                            D . 手機組

bottom of page